برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
1,500,000 ریال
کارت دانشجویی معتبر تا تاریخ برگزاری همایش
2
2,000,000 ریال
3
1,500,000 ریال
کارت عضویت انجمن علمی سامانه های سطوح آبگیر باران تاییدیه انجمن نیز موید قبول می باشد
4
1,000,000 ریال
کارت دانشجویی معتبر تا تاریخ برگزاری همایش کارت عضویت انجمن سامانه های سطوح آبگیر باران
5
800,000 ریال
6
1,000,000 ریال
7
800,000 ریال
8
1,000,000 ریال
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.