برای ارسال مقاله از الگوی زیر استفاده نمایید. لطفا کلیه نکاتی که در راهنما آمده است را  با دقت رعایت فرمایید.

الگو و راهنمای ارائه مقاله