تمدید مهلت ارسال مقالات تا 30 دی ماه 1397
1397-10-03
تمدید مهلت ارسال مقالات تا 30 دی ماه 1397

با توجه به استقبال کارشناسان و صاحبنظران محترم مهلت ارسال مقالات تا 30 دی ماه 1397 تمدید شد از همه عزیزان تقاضا می شود با توجه به مهلت باقی  مانده هر چه سریعتر نسبت به ارسال مقاله خود در بازه تمدید شده اقدام نمایند.