هیأت رئیسه همایش
دکتر اسکندر زند
رئیس همایش
دکتری - معاون وزیر ورئیس سازمان تحقیقاتْ آموزش و ترویج کشاورزی
پست الکترونیکی: eszand [at] areeo.ac.ir
تلفن: 44901415
دکتر داود نیک‌کامی
دبیر همایش
استاد پژوهش - رئیس پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پست الکترونیکی: nikkami [at] msn.com
تلفن: 44901415
دکتر محمود عرب‌خدری
دبیر علمی همایش
دانشیار - معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌ها - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پست الکترونیکی: mahmood.arabkhedri [at] gmail.com
تلفن: 44901415
دکتر علی اکبر نوروزی
دبیر اجرایی همایش
دانشیار - معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انساتی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
پست الکترونیکی: noroozi.aa [at] gmail.com
تلفن: 44901415