1- تبیین جایگاه سامانه‌های سطوح آبگیر باران در کشور

2- ارائه دستاوردهای نوین در زمینه سطوح آبگیر باران

3- تبادل نظر کارشناسی بین محققین، کارشناسان، اساتید، دانشجویان و مدیران و فراهم آوردن فضای مناسب برای انتقال دانش و تجربیات

4- فرآهم آوردن بستری برای ارائه پیشنهادات، دستورالعمل‌ها و راهکارهای عملی حل مشکلات روز مرتبط با  همایش

5- ارتقاء سطح دانش جامعه در خصوص استفاده از فناوری‌های سطوح آبگیر باران