1-    مدیریت بحران کم‌­آبی با تأکید بر بهره­‌وری آب سبز و کاهش تبخیر

2-    استحصال آب باران با تأکید بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، مشارکت‌های مردمی در حوزه­‌های آبخیز

3-    کارایی سامانه‌­های سطوح آبگیر باران در حفاظت آب و خاک با تأکید بر تثبیت کانون‌های گرد و غبار و کاهش فرسایش و رسوب

4-    نقش سطوح آبگیر باران در سازگاری با تغییر اقلیم و خشکسالی با تأکید بر ترسیب کربن و کاهش گازهای گلخانه‌‌ای

5-    مدیریت و ساماندهی خشکه‌رودها در راستای تقویت سطوح آبگیر باران

6-     ارزیابی و کاربرد روش­‌های سنتی و نوین استحصال آب باران و تلفیق آن­ها

7-    کاربرد سامانه­‌های سطوح آبگیر باران در حفاظت اراضی شیب­دار و تولید محصولات زراعی، باغی و دارویی دیم

8-    استحصال آب باران در مناطق مسکونی، صنعتی و شهری

9-     ارزیابی اثربخشی و عملکرد طرح‌های استحصال آب باران